Рехабилитация и реконструкция на територията на Община Хаджидимово

Възложител: Община Хаджидимово

Наименование на обекта: „Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на Община Хаджидимово“

По обособена позиция 5: „Рехабилитация и реконструкция на улични отсечки в село Абланица /от т.10 до т.57; от т.58 до т.94 и от т.60 до т.93, от о.т. 91 до о.т. 96“

Стойност на Договора: 1 916 459,60 лв.