Повишаване на енергийната ефективност на ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“

ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с
Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0247-C01 за проект „Повишаване на енергийната
ефективност на ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД” по процедура Енергийна ефективност за малките
и средни предприятия. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие и е на обща стойност от 840 044.23 лв. (411 740.63 лв. – европейско и 72 660.11 лв. – национално
съфинансиране) с продължителност 18 месеца.
Основните направления на проектното предложение са:
    – повишаване на енергийната ефективност вследствие на енергийни спестявания и намаляване на
емисиите на CO2;
    – увеличаване на производителността.
Специфичните цели на проекта са:
    – Повишаване качеството на продукцията;
    – Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии