ЗА НАС

 

Постигаме успех, като внимателно планираме и осъществяваме поставените цели.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград се отделя от съществуващото Пътно управление – Благоевград със звената за извършване на пътностроителна и ремонтна дейност: асфалтови бази; пътностроителни бригади; кариера за инертни материали; мелница за каменно брашно; трошачно-сортировачни инсталации; механизация и автотранспорт на основание разпореждане №25 на МС от 27.04.1993 г.

 

Предмет на дейност на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград е: строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари; всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград е с централен офис в град Благоевград. Основната си производствена дейност дружеството осъществява на територията на България.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград разполага със собствена кариера за добив на ломен камък и трошачно – сортировъчна инсталация за преработка и производство на всички видове фракции за асфалтобетонови смеси, която се намира на територията на Благоевградски регион в с. Логодаж, 4 бр. собствени бази за производство на Асфалтови смеси в гр. Симитли, общ. Симитли; с. Ново Кономлади, общ. Петрич; с. Баня, общ. Разлог и гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев както и производство на битумна емулсия в АБ Симитли.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД разполага със собсвен Гараж и Складова база с площ 18 600м2 в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе”.

Техническото оборудване на фирмата включва 93 строителни машини и автомобила.
Екипът се състои от високо квалифицирани инженери, строителни техници и икономисти.
Средният годишен оборот на фирмата през последните 3 години е над 10 милиона лв.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград участва в сдружения, консорциуми и др.:
Търговско – промишлена палата – Благоевград;
Член на Камарата на строителите в България.

 

Фирмата притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, системи за управление на околната среда ISO14001:2004 и управление на условията на труд OHSAS 18001:2007.

Разполага с напълно оборудвана Акредитирана Лаборатория „Пътконтрол” за извършване на постоянен входящ и изходящ контрол на материалите и контрол на изпълняваните СМР, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006.