ЗА НАС

 

Постигаме успех, като внимателно планираме и осъществяваме поставените цели.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград се отделя от съществуващото Пътно управление – Благоевград със звената за извършване на пътностроителна и ремонтна дейност: асфалтови бази; пътностроителни бригади; кариера за инертни материали; мелница за каменно брашно; трошачно-сортировачни инсталации; механизация и автотранспорт на основание разпореждане №25 на МС от 27.04.1993 г.

 

Предмет на дейност на „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград е: строителство; ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения; градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях; инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; всички видове услуги със строителна и друга техника; превоз на пътници и товари; всяка друга дейност, незабранена от закона.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград е с централен офис в град Благоевград. Основната си производствена дейност дружеството осъществява на територията на България.

 

ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград разполага със:

  • Собствена кариера за добив на ломен камък и трошачно – сортировъчна инсталация за преработка и производство на всички видове фракции за асфалтобетонови смеси, които се намират на територията на Благоевградски регион в с. Логодаж;
  • Собствени бази за производство на асфалтови смеси /3 броя/ – Асфалтова база „Симитли“ в с. Железница, общ. Симитли; Асфалтова база „Мелнишка река“ в с. Ново Кономлади, общ. Петрич; Асфалтова база „Баня“ в с. Баня, общ. Разлог;
  • Собствена база за производство на битумна емулсия в Асфалтова база „Симитли“, с. Железница, общ. Симитли.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД разполага със собсвен Гараж и Складова база с площ 18 600м2 в гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе”.

Техническото оборудване на фирмата включва 93 строителни машини и автомобила.
Екипът се състои от високо квалифицирани инженери, строителни техници и икономисти.
Средният годишен оборот на фирмата през последните 3 години е над 10 милиона лв.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – Благоевград участва в сдружения, консорциуми и др.:
Търговско – промишлена палата – Благоевград;
Член на Камарата на строителите в България.

 

Фирмата е сертифицирана, съгласно:

  • стандарт ISO 9001:2015 – система за управление на качеството.
  • стандарт ISO 14001:2015 – система за управление на околната среда.
  • стандарт ISO 45001:2018 – система за управление на здравето и безопасността при работа.

 

„ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД разполага с напълно оборудвана Акредитирана Лаборатория „Пътконтрол” за извършване на постоянен входящ и изходящ контрол на материалите, и контрол на изпълняваните СМР, акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.